Kontaktné údaje

Adresa:

Ing. Martin Novotný
Zvolenská 6/77
010 08 Žilina

Telefón:

Mobil: 0905/727 971

E-mail:

mnovotny6@gmail.com
novotny@novotnymartin.com

Ing. Martin Novotný

Autorizovaný stavebný inžinier SKSI 5157*I1
Odborne spôsobilá osoba pre energetickú certifikáciu Ev.č.255*1*2009

Rozsah činnosti:

 • Projektová a inžinierska činnosť
 • Vypracovanie energetických certifikátov
 • Vypracovanie tepelno-technických posudkov

Zabezpečujem projektovú dokumentáciu:

 • protipožiarneho zabezpečenia stavby,
 • statického posúdenia stavby,
 • zdravotechniky,
 • elektroinštalácie,
 • vykurovania,
 • vzduchotechniky,
 • plynoinštalácie,
 • spevnených plôch,
 • technológií.

Ďalej zabezpečím:

 • znalecké posudky,
 • geodetické a kartografické služby.

Poznámka: Pri komplexnom riešení projektovej dokumentácie spolupracujem so špecialistami vo svojich odboroch.